Zaznacz stronę

REGULAMIN WYDARZENIA 

I. Postanowienia ogólne 

1. Wydarzenie I Forum Anglistów, zwane w dalszej części regulaminu Wydarzeniem, odbędzie się 13 kwietnia 2019 roku w Katowicach. 

2. Organizatorem Wydarzenia jest Smile-Kursy Języków Obcych z siedzibą w Łodzi, ul. Rojna 58 c 91-134 NIP 727-198-02-44, zwany dalej Organizatorem. 

II. Zasady uczestnictwa
1. Program Wydarzenia znajduje się na stronie internetowej www.5na5.pl 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu. 

2. W Wydarzeniu mogą wziąć udział osoby, które dokonały rejestracji na stronie www.5na5.pl

3. Zarejestrowanie uczestnictwa w Wydarzeniu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. 

4. Opłata za uczestnictwo w Wydarzeniu obejmuje: udział w Wydarzeniu, materiały od partnerów i sponsorów i przerwy kawowe

5. Uczestnicy Wydarzenia we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu na miejsce Wydarzenia oraz koszty powrotu, a także ewentualnego noclegu. 

6. Informacje o opłatach i warunkach rejestracji publikowane są na stronie internetowej Wydarzenia www.5n5.pl

7. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie rejestracji drogą elektroniczną oraz wpłacenie pełnej kwoty za uczestnictwo na konto 50 1020 3352 0000 1802 0250 9347 przelewem w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia najpóźniej do 12.04.2019

8. Organizator jest upoważniony do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy. 

9. Koszt uczestnictwa zależy od terminu zgłoszenia udziału w Wydarzeniu, zgodnie z harmonogramem:
WCZESNA REJESTRACJA- EARLY BIRD do dnia  8.03.2019

NORMALNA REJESTRACJA- do dnia 5.04.2019

10. Opłata za uczestnictwo w Wydarzeniu wniesiona przez jednego uczestnika może zostać przeniesiona na innego, pod warunkiem, że informacja o zmianie zostanie przekazana Organizatorowi w terminie do 12.04.2019 r. 

11. W przypadku odwołania Wydarzenia z przyczyn leżących po stronie Organizatora, uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu 100% kosztów uczestnictwa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu.

12. W przypadku odwołania Wydarzenia z przyczyn niezależnych od Organizatora, które uniemożliwią przeprowadzenie Wydarzenia, uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu 100% kosztów uczestnictwa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu. 

13. Gratisy do Konferencji zostaną udostępnione tylko uczestnikom konferencji (opłacona rejestracja), w dniu określonym na stronie wydarzenia. 

IV. Bezpieczeństwo 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas Wydarzenia. 

2. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest Wydarzenie. 

V. Inne kwestie 

1. Wydarzenie będzie filmowane i fotografowane przez Organizatora. 

2. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do nagrań i zdjęć oraz wyrażeniem przez uczestnika zgody na komercyjne ich rozpowszechnianie. Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany podczas uczestnictwa w Wydarzenia w otoczeniu prowadzącego oraz wtedy, gdy uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą bądź pozowanie do zdjęcia. 

3. Zgłaszając się do udziału w Wydarzeniu uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Wydarzenia i na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( Dz. U. Nr 133. Poz. 833 z późniejszymi poprawkami). 

4. W sprawach nieustalonych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.